Sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó program

Egyesületünk a Cseppkő Gyermekotthoni Központban 10 HH-s gyerekkel valósított meg 30órás sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programot, a speciális Somodi-módszeralapján, mely az alábbi fejlesztési területekre irányult: kognitív készség fejlesztése;feszültség-, szorongás-, stresszkezelés; önértékelés és önbizalom fejlesztése; kommunikációfejlesztése; társas készségek fejlesztése; szülőknek szóló ismeretátadó workshop. Kétalkalommal végeztünk műszeres sportállapot-felmérést.NTP-NTP-SFP-19-0018

Sporttehetségeket fejlesztő program gyermekotthonos gyerekeknek

Sikeresen lezárult a Baráti Bőrlabda FC és a Cseppkő gyermekotthoni központ együttműködésében megvalósult sporttehetség fejlesztő pályázat. A Baráti Bőrlabda FC 10 HH-s gyerekkel valósított meg 60 órás sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programot, 2018. 07.01-2019.05.31 között a speciális Somodi-módszer alapján, mely az alábbi fejlesztési területekre irányult: – kognitív készség fejlesztése; – feszültség-, szorongás-, stresszkezelés; – önértékelés és önbizalom fejlesztése; – kommunikáció fejlesztése; – társas készségek fejlesztése; – szülőknek szóló ismeretátadó workshop szervezése. Két alkalommal került sor műszeres mérésekre, melyek a kiértékelés alapján pozitív irányú fejlődést mutattak a gyerekeknél. A projekt a Nemzeti Tehetség Program keretében valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával.

GDPR

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Bevezetés, alapelvek

A Baráti Bőrlabda FC, mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendeletének (2016. április 27.) rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

1. A Szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a Baráti Bőrlabda FC (székhelye: 1118 Budapest, Sümegvár u. 22/a, adószáma: 18237656-1-43., bírósági bejegyzés száma: PK.60.222/1999. Nyilvántartási szám: 8591, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság) adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által az Egyesület valamennyi tevékenységének igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

2. Értelmező rendelkezések

2.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

2.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2.8. Adatbirtokos: az az önálló szervezeti egység, ahol az adat keletkezett, nyilvántartják, kezelik, mielőtt az Adatkezelés során az adatok az Egyesület kezelésébe nem kerültek.

3. Az adatkezelő megnevezése

Baráti Bőrlabda FC (székhelye: 1118 Budapest, Sümegvár u. 22/a, adószáma: 18237656-1-43., bírósági bejegyzés száma: PK.60.222/1999. Nyilvántartási szám: 8591, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság) – a továbbiakban Egyesület.

Az Egyesülettel adatszolgáltatási kapcsolatba kerülők személyes adatainak kezelése során az Egyesület betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel adatszolgáltatási kapcsolatba kerülőkre vonatkozik, így az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében: Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Egyesülettel kapcsolatba kerülők mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

4. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó megnevezése

Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.

5. A kezelt személyes adatok köre

Az Egyesület tevékenységével való kapcsolattartás során (regisztráció) az Egyesület nyilvántartásába rögzített személyeknek (vagy/és szülő/gondviselő(k)nek) kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

– név,

– születési adatok,

– saját e-mail cím,

– lakcímet,

– telefonszámot,

– igazolvány kép,

– születési anyakönyvi kivonat (másolat),

– személyi azonosító okmány (másolat.

Az Egyesület adatbázisa a fenti adatokat a kapcsolattartás érdekében tárolja, azokat azonban az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az adat tulajdonosának kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

6. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

6.1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,

6.2. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

6.3. a rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme,

6.4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

6.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1. A megadott és kezelt adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

8. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

8.1. Az adatokat elsődlegesen az Egyesület, illetve az Egyesület belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

8.2. Az Egyesület a működése érdekében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Az Egyesület az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, a velük való kapcsolattartás adatkezelési, adatvédelmi kötelezettségeit a külső szolgáltatókkal közös szerződésben biztosítja.

8.3. A fentieken túl az Adatbirtokos személyes adatainak továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Adatbirtokos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

9. Az adatbirtokos jogai

9.1. Az Adatbirtokos bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Egyesület által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az Adatbirtokos jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

9.2. Az Egyesület az Adatbirtokos kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Egyesület a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

9.3. Az Adatbirtokos a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: Baráti Bőrlabda FC, 1118 Budapest, Sümegvár u. 22/a. E-mail: borlabda@borlabda.hu

9.4. Az Adatbirtokos bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Egyesület az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 10.2. Az Egyesület kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10.3. Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Adatbirtokosok előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Adatbirtokos a Szabályzat használatával, mintegy ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Budapest, 2018. 05. 25.

Somodi László

elnök s.k.